: 8,800,000,000
: DT: 19.400 m2
: Đất Nông Nghiệp
: Xã Thái Mỹ

.
.
.
.
0932723933