: 11,000,000,000
: DT: 4310 m2
: Nông nghiệp
: Xã Trung Lập Hạ

.
.
.
.
0932723933