: 1,700,000,000
: DT: 1065 m2
: Nông Nghiệp
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933