: 28,000,000,000
: DT: 5,435m2 m2
: 4,630m3 đất trồng cây
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933