: 17,000,000 / m2
: DT: 4007,5 m2
: Nông nghiệp
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933